« Назад към главната страница


Защита на личните данни на физически лица


От 25 май 2018 г влиза в сила новият регламент за защита на личните данни на физически лица.

Ползването на сайта, както и предоставянето и използването на лични данни се осъществява съгласно
Условията за ползване.

Личните ви данни ще бъдат използвани само за посочената цел и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без вашето изрично съгласие.

За съхранението на вашите лични данни прилагаме всички необходими защитни механизми, съгласно изискванията на регламента и спазваме Политиката си за поверителност.

 

Условия за ползване във връзка с политиката за поверителност

Моля прочетете внимателно условията за ползване (споразумение), преди да използвате този уебсайт.

Платформата www.bgmediation-flm.com е собственост на “Фондация Личност и Мотивация 2006“, която е създадена с цел популяризиране на медиацията в България като алтернативен способ за разрешаване на спорове и развитие на професионалисти, прилагащи медиация, както и организиране на обучителни семинари в областта на психологията. Адресът на осъществяване на дейността ни е: гр. Русе, бул. Цар Фердинанд 4, ет.2, оф.9.

С използването на този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате следните правила и условия, както и правилата и условията на политиките за поверителност, изложени по-долу.

Ако не приемате условията, посочени тук, няма възможност да използвате сайта.

Във връзка с предоставяните услуги, www.bgmediation-flm.com обработва лични данни съгласно политиката за защита на личните данни. 

Политиката е неразделна част от тези условия.

Това споразумение урежда условията на ползване на интернет сайта.

www.bgmediation-flm.com си запазва правото да променя, изменя, допълва или премахва части от настоящото споразумение по всяко време.

 

Такива промени, изменения или модификации, влизат в сила незабавно след публикуване на сайта.

Използването на сайта, дори и след такова предупреждение, се счита за приемане от Ваша страна на промените, измененията и модификациите.

Ако не приемате тези условия или условията на декларацията за поверителност, моля напуснете този сайт.

Този сайт е защитен от българските закони за интелектуалната собственост и международните договори. Всички текстове и изображения в сайта са собственост на www.bgmediation-flm.com или трети страни лицензодатели.

Освен за употреба, разрешена от тези условия, вие не притежавате никакви права, в което и да е от съдържанието или други елементи на сайта.

Когато предоставяте информация за себе си на www.bgmediation-flm.com, Вие се съгласявате да предоставите точна, актуална и пълна информация за себе си.

Ако Вие предоставите всякаква информация, която е невярна, неточна или непълна, или www.bgmediation-flm.com има някакви основания да приеме, че тази информация е невярна, неточна или непълна, www.bgmediation-flm.com има право да спре или да прекрати всяка регистрация, която Вие сте утвърдили във връзка с вашето използване на сайта и да откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на сайта или част от него.

Вие потвърждавате и приемате, че носите отговорност за запазването на поверителна информация, свързана с регистрацията Ви.

Освен това се съгласявате, че единствено Вие сте отговорни за всички дейности, които се случват с регистрацията.

      Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Получаваме информация за Вас, когато използвате сайта ни www.bgmediation-flm.com или се свързвате с нас със запитвания, или изпращате коментар.

Личната информация, която събираме може да включва името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, други данни, изисквани съгласно действащото законодателството, както и информация относно това кои страници са посетени и кога.

Като давате Вашето съгласие, Вие декларирате че сте съгласни www.bgmediation-flm.com да обработва данните Ви с цел :

-    контакт с Вас

-    анонсиране на предстоящи събития чрез e-mail

-    изпращане на полезна информация и рекламни материали по e-mail.

- уведомяване на компетентните органи в случай на установени правонарушения или съмнения за такива във връзка с използването на сайта.

Съзнавам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време  чрез формата за оттегляне на съгласие за предоставяне на лични данни.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

· имате право да поискате копие от Вашите лични данни от www.bgmediation-flm.com и право на достъп до личните си данни по всяко време;

·  имате право да поискате от www.bgmediation-flm.com да коригира неточните Ви лични данни, както и данните, които вече не са актуални;

·   имате право да поискате от www.bgmediation-flm.com личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:

        ·   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

        ·   Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

        ·   Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

        ·   личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

        ·   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо bgmediation-flm.com.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

- при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

Като субект на обработка на лични данни, имате право да:

· поискате от www.bgmediation-flm.com да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

Отказът ни за ограничаване ще е само изрично в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

· оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

· възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

· имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

·  при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните, и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка;

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително и извън ЕС и международни организации) при обработка на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган:

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), адрес: гр. София 1592, бул.  „Проф. Цветан Лазаров‘‘2 (www.cpdp.bg)

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез www.bgmediation-flm.com, може да го направите на посочените данни за контакт.

 

Онлайн декларация за поверителност

Защо www.bgmediation-flm.com събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим най-актуалната информация относно наши събития, е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция. 

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Ще препращате и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

www.bgmediation-flm.com може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получават данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълняват тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от www.bgmediation-flm.com 

Когато имаме намерение да предадем специални  лични данни на трета страна, ние ще направим това, едва след като сме получили вашето съгласие  (изключение прави само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите личните ми данни?

www.bgmediation-flm.com ще обработва, събира, съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете за съхранение на информация зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

· данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни

·  данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните;

·  целите на обработването;

·  правното основание за обработка;

· съответните категории лични данни, които се обработват;

·  получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

·  получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малко на нивото в ЕС;

· предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни;

·   подробности за правата Ви да искате, коригирате или изтривате лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

· информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

·   подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

·  информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;

·  източникът, от който са събрали личните Ви данни, в случаите, в които не са събрани директно от вас;

·    всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакването от тези операции;

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да отправите искане на посочените контактни данни на www.bgmediation-flm.com 

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да предоставите:

Име, фамилия, телефон и е-майл адрес.

 

Форма за оттегляне на съгласие за предоставяне на лични данни

 

В качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни, като се има предвид, че:

Съм предоставил/а съгласието си за обработване на следните лични данни:
         - име и фамилия
         - e-mail адрес
         - телефон
         - град на местоживеене

по електронен път, във връзка със следната цел:
          -  контакт с мен относно новини
      - получаване на имейли с информационно и рекламно съдържание от администратора на лични данни www.bgmediation-flm.com 

и като заявявам, че съм информиран/а, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да съм задължен/а да посочвам причина за оттеглянето .

С настоящото ви уведомявам, че:

Оттеглям съгласието си личните ми данни, посочени в това уведомление да бъдат събирани и обработвани за посочените цели.

Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, изрично и относно всички посочени лични данни, съгласно собствената си воля и убеждение.

Запознат/а съм, че имам право на възражения и жалби пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, в случай, че администраторът на лични данни продължи обработването на горепосочените данни след оттеглянето на съгласието с настоящото уведомление.« Назад към главната страница